Tag: Amazona tresmariae

Tres Marias Amazon (Amazona tresmariae)

[order] PSITTACIFORMES | [family] Psittacidae | [latin] Amazona tresmariae | [authority] Spix, 1824 | [UK] Tres Marias Amazon | [FR] Amazone des Tres Marias | [DE] Gelbkopfamazone-tresmariae | [ES] Amazona Real | [NL] Tres-Marias amazone Subspecies Genus Species subspecies Region Range Amazona tresmariae MA Tres Marias Is, Mexico Genus Amazon parrot is the common name […]