Tag: Pterodroma madeira

Zinos Petrel (Pterodroma madeira)

[order] PROCELLARIIFORMES | [family] Procellariidae | [latin] Pterodroma madeira | [authority] Mathews, 1934 | [UK] Zinos Petrel | [FR] Petrel de Madere | [DE] Madeira-Sturmvogel | [ES] Petrel de Madeira | [NL] Madeira-Stormvogel Subspecies Genus Species subspecies Region Range Pterodroma madeira AO ec Genus Genus Pterodroma, Pseudobulweria and Aphrodroma are also knwon as the Gadfly […]