Neergang en herstel van de Roek als broedvogel in Nederland in de 20e eeuw

Rook (Corvus frugilegus) Science Article 1

abstract

Jarenlange vervolging en een daaruit volgende afname brachtende broedpopulatie van de Roek vijftig jaar geleden op een dieptepunt.Verminderd gebruik van gifstoffen en een wettelijke beschermingleidden in de jaren zeventig van de vorige eeuw inveel voormalige broedgebieden een spectaculair herstel in.Inmiddels lijkt de populatiegroei te stagneren. Tegelijk neemt hetaantal klachten over Roeken toe vanwege landbouwschade enandere vormen van overlast bij broedkolonies. In dit artikel wordtde aantalontwikkeling van Roeken over de afgelopen eeuw onderde loep genomen, en wordt bediscussieerd welke factorenhebben bijgedragen aan het herstel van de populatie.

Jan Schoppers, Limosa 77 (2004): 11-24

Download article


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *