Microverontreinigingen in lepelaarkuikens uit het Zwanenwater

Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) Science Article 1

abstract

De broedkolonies van de lepelaar (Platalea leucorodia) behoren tot de meest noordelijke in het verspreidingsgebied van de soort. Sinds het begin van de zestiger jaren heeft de soort sterk onder druk gestaan, met een dramatisch dieptepunt van minder dan 200 broedparen eind jaren zestig. Naast verstoring, habitatverlies, beschikbaarheid van voedsel, werd deze achteruitgang toegeschreven aan effecten van gechloreerde bestrijdingsmiddelen. Op dit moment heeft de soort zich aanmerkelijk hersteld tot ca. 1100 broedparen verspreid over 11 kolonies in 1997. Over de blootstelling van de lepelaar aan microverontreinigingen, en het relatieve belang van mogelijke ecotoxicologische risico’s ten opzichte van andere stressfactoren zijn geen actuele Nederlandse onderzoeksgegevens beschikbaar.

B. van Hattum, K. Swart en B. van der Horst, Institute for Environmental Studies

Download article


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *