Analyse van kerngebieden van Kwartelkoningen in Nederland in 1999 en 2000

Corn Crake (Crex crex) Science Article 8

abstract

In het kader van de Bescherming Kwartelkoning 2001 (Gerritsen et al. 2001) is door SOVONVogelonderzoek Nederland een overzicht gemaakt van de gebieden die in Nederland van belang zijnvoor het voorkomen van de Kwartelkoning. Doel van deze analyse was het in kaart brengen van diegebieden die van nationale betekenis zijn voor de Kwartelkoning en die dus primaire aandachtverdienen bij beschermingsmaatregelen. De bewerkingen zijn uitgevoerd met behulp van degegevensbestanden van het Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) van SOVON: een projectwaarbij de veldgegevens worden aangedragen door vrijwilligers en een groot aantal instanties envogelwerkgroepen (o.a. van Dijk et al. 2000). De Kwartelkoning behoort daarbij tot de soortenwaarvan vrijwel volledig landdekkende gegevens worden verzameld. In het volgende wordtuiteengezet op welke wijze de gegevens werden bewerkt om tot het kaartbeeld met kerngebieden tekomen. Vervolgens wordt ingegaan op de geselecteerde gebieden, de status van deze gebieden en hetaantal Kwartelkoningen dat er voorkomt.

Koffijberg K. 2001, Sovon-informatierapport 2001/14

Download article


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *