Tag: Whiteheads-Trogon

Whiteheads Trogon (Harpactes whiteheadi)

[order] TROGONIFORMES | [family] Trogonidae | [latin] Harpactes whiteheadi | [authority] Sharpe, 1888 | [UK] Whiteheads Trogon | [FR] Couroucou de Whitehead | [DE] Graubrust-Trogon | [ES] Trogon de Borneo | [NL] Whiteheads Trogon Subspecies Genus Species subspecies Region Range Harpactes whiteheadi OR Borneo Genus The trogons are split into three subfamilies, each reflecting one […]